Organizing Committee


Steering co-Chairs

Yinfeng Xu (Donghua University)

Binhan Zhu (Mondana State University)


General co-Chairs

Ding-Zhu Du (University of Texas at Dallas)

Zhenhua Duan (Xidian University)


PC co-Chairs

Weili Wu (University of Texas at Dallas)

Hongwei Du (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)


Web Chair

Xiao Li (University of Texas at Dallas)


Finance Co-Chairs

Jing Yuan (University of Texas at Dallas)

Smita Ghosh (Santa Clara University)


Registration Chairs

Tiantian Chen (University of Texas at Dallas)

Wenting Wang (University of Texas at Dallas)

Xiao Li (University of Texas at Dallas)