Congratulations! These papers are accepted by BDMS2016.

1. Kaiqi Zhang, Donghua Yang, Hong Gao, Jianzhong Li, Hongzhi Wang and Zhipeng Cai. VMPSP: Efficient Skyline Computation Using VMP-based Space Partitioning.
2. Thanh Nguyen Trung and Minh Nguyen. Forest of Distributed B+Tree Based on Key-Value Store for Big-Set Problem
3. Yinjun Wu, Zhen Chen, Haoxun Li, Chenxing Li, Yijie Wang, Junwei Cao, Wenxun Zheng, Jiahui Chang, Tarique Ashraf Siddiqui, Jing Zhou, Ziwei Hu and Jinghong Guo. CAMP: Toward fast bitwise operations in Big Data
4. Yi Zhang, Xiaolan Tang, Bowen Du, Weilin Liu, Juhua Pu and Chen Yujun. Correlation Feature of Big Data in Smart Cities.
5. Yawei Hu, Mingjun Xiao, Ruhong Cheng and Hualin Mao. Nearly Optimal Probabilistic Coverage for Roadside Data Dissemination in Urban VANETs.
6. Yingchi Mao, Xiaoli Chen and Zhuoming Xu. Real-Time Event Detection with Water Sensor Networks using a Spatio-Temporal Model.
7. Hualin Mao, Mingjun Xiao and Yawei Hu. OCC: Opportunistic Crowd Computing in Mobile Social Networks.
8. Yan Tang, Zhuoming Xu and Yuanhang Zhuang. Bayesian Network Structure Learning from Big Data: A Reservoir Sampling based Ensemble Method.