Accepted Papers


 1. Closeness and Structure of Friends Help to Estimate User Locations
  Zhi Liu and Yan Huang

 2. Approximate Iceberg Cube on Heterogeneous Dimensions
  Dan Yin, Hong Gao, Zhaonian Zou, Jianzhong Li and Zhipeng Cai

 3. Bitruss Decomposition of Bipartite Graphs
  Zhaonian Zou

 4. An I/O-Efficient Buffer Batch Replacement Policy for Update-Intensive Graph Databases
  Ningnan Zhou, Xuan Zhou, Xiao Zhang and Shan Wang

 5. Triangle-based Representative Possible Worlds of Uncertain Graphs
  Shaoying Song, Zhaonian Zou and Kang Liu

 6. Semantic-aware Location Privacy Preservation on Road Networks
  Yanhui Li, Ye Yuan, Guoren Wang, Lei Chen and Jiajia Li

 7. When Peculiarity Makes a Difference: Object Characterisation in Heterogeneous Information Networks
  Wei Chen, Feida Zhu, Lei Zhao and Xiaofang Zhou

 8. Joint Probability Consistent Relation Analysis for Document Representation
  Yang Wei, Jinmao Wei, Zhenglu Yang and Yu Liu

 9. STH-Bass: A Spatial-Temporal Heterogeneous Bass Model to Predict Single-Tweet Popularity
  Yan Yan, Zhaowei Tan, Xiaofeng Gao, Shaojie Tang and Guihai Chen

 10. Species Distribution Modeling via Spatial Bagging of Multiple Conditional Random Fields
  Danhuai Guo, Yuanchun Zhou, Yingqiu Zhu and Jianhui Li

 11. Anytime OPTICS: An Efficient Approach for Hierarchical Density-based Clustering
  Son Mai, Ira Assent and Anh Le

 12. Collaborative Learning Team Formation: A Cognitive Modeling Perspective
  Yuping Liu, Qi Liu, Runze Wu, Enhong Chen, Yu Su, Zhigang Chen and Guoping Hu

 13. CrowdAidRepair: A Crowd-Aided Interactive Data Repairing Method
  Jian Zhou, Zhixu Li, Qiang Yang, Jia Zhu and Xiaofang Zhou

 14. CTextEM: Using Consolidated Textual Data for Entity Matching
  Qiang Yang, Zhixu Li, Binbin Gu, An Liu, Guanfeng Liu, Pengpeng Zhao, Lei Zhao and Xiaofang Zhou

 15. An Adaptive Approach of Approximate Substring Matching
  Jiaying Wang, Xiaochun Yang, Bin Wang and Chengfei Liu

 16. Point-Of-Interest Recommendation Using Temporal Orientations of Users and Locations
  Saeid Hosseini and Lei Li

 17. Expert Recommendation in Time-sensitive Online Shopping
  Ming Han and Ling Feng

 18. Joint User Attributes and Item Category in Factor Models for Rating Prediction
  Jiang Wang, Yuqing Zhu, Deying Li, Wenping Chen and Yongcai Wang

 19. Temporal Recommendation via Modeling Dynamic Interests with Inverted-U-Curves
  Yang Xu, Xiaoguang Hong, Zhaohui Peng, Guang Yang and Philip S. Yu

 20. Pre-computed : Region Guardian Sets Based Reverse kNN Queries
  Wei Song, Jianbin Qin, Muhammad Aamir Cheema and Wei Wang

 21. On Efficient Spatial Keyword Querying with Semantics
  Zhihu Qian, Jiajie Xu and Kai Zheng

 22. Deep Learning Based Topic Identification and Categorization: Mining Diabetes-Related Topics on Chinese Health Websites
  Xinhuan Chen, Yong Zhang, Jennifer Xu, Chunxiao Xing and Hsinchun Chen

 23. Cost Minimization and Social Fairness for Spatial Crowdsourcing Tasks
  Qing Liu, St├ęphane Bressan, Talel Abdessalem, Huayu Wu and Zihong Yuan

 24. Towards NeighborhoodWindow Analytics over Large-scale Graphs
  Qi Fan, Zhengkui Wang, Chee-Yong Chan and Kian-Lee Tan

 25. Exploiting Human Mobility Patterns for Gas Station Site Selection
  Hongting Niu, Junming Liu, Yanjie Fu, Yanchi Liu and Bo Lang

 26. TGTM: Temporal-Geographical Topic model for Point-of-Interest Recommendation
  Cong Zheng, Haihong E, Meina Song and Junde Song

 27. TSCluWin: Trajectory stream clustering over sliding window
  Jiali Mao, Qiuge Song, Cheqing Jin, Zhigang Zhang and Aoying Zhou

 28. Effective Result Inference for Context-Sensitive Tasks in Crowdsourcing
  Yili Fang, Hailong Sun, Guoliang Li, Ricong Zhang and Jinpeng Huai

 29. Realtime Personalized Taxi Sharing
  Xiaoyi Duan, Cheqing Jin, Xiaoling Wang, Aoying Zhou and Kun Yue

 30. Crowdsourced Query Processing on Microblogs
  Weikeng Chen, Zhou Zhao, Xinyu Wang and Wilfred Ng

 31. Approximation-based Efficient Query Processing with the Earth Mover's Distance
  Merih Seran Uysal, Daniel Sabinasz and Thomas Seidl

 32. One-pass Inconsistency Detection Algorithms for Big Data
  Meifan Zhang, Hongzhi Wang, Jianzhong Li and Hong Gao

 33. Popular Route Planning with Travel Cost Estimation from Trajectories
  Huiping Liu, Cheqing Jin and Aoying Zhou

 34. Efficiently Mining Homomorphic Patterns from Large Data Trees
  Xiaoying Wu and Dimitri Theodoratos

 35. Effective Similarity Search on Indoor Moving-Object Trajectories
  Peiquan Jin, Qian Wang and Christian S. Jensen

 36. An Efficient Location-Aware Top-k Subscription Matching for Publish/Subscribe with Boolean Expressions
  Hanhan Jiang, Pengpeng Zhao, Victor S Sheng, Jiajie Xu, An Liu, Jian Wu and Zhiming Cui

 37. Efficient Influence Maximization in Weighted Independent Cascade Model
  Yaxuan Wang, Hongzhi Wang, Jianzhong Li and Hong Gao

 38. Parallelizing Maximal Clique Enumeration over Graph Data
  Qun Chen, Zhanhuai Li and Zachary G.Ivies

 39. Cross-lingual Type Inference
  Bo Xu, Yi Zhang, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Seung-Won Hwang and Wei Wang

 40. Detecting Adolescent Psychological Stress based on Human Mobility and Social Media
  Li Jin, Yuanyuan Xue, Qi Li and Ling Feng

 41. CITPM: A Cluster-based Iterative Topical Phrase Mining Framework
  Bing Li, Bin Wang, Rui Zhou, Xiaochun Yang and Chengfei Liu

 42. Exploring the Procrastination of College Students: A Data-Driven Behavioral Perspective
  Yan Zhu, Hengshu Zhu, Qi Liu, Enhong Chen, Hong Li and Hongke Zhao

 43. Local Weighted Matrix Factorization for Implicit Feedback Datasets
  Keqiang Wang, Xiaoyi Duan, Jiansong Ma, Chaofeng Sha, Xiaoling Wang and Aoying Zhou

 44. Predicting the Popularity of DanMu-enabled Videos: A Multi-factor View
  Ming He, Yong Ge, Le Wu, Enhong Chen and Qi Liu

 45. Benchmarking the Semantic Capabilities of Analogy Querying Algorithms
  Christoph Lofi, Athiq Ahamed, Pratima Kulkarni and Ravi Thakkar

 46. Crowdsourcing-enhanced Missing Values Imputation based on Bayesian Network
  Chen Ye, Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Hong Gao and Siyao Cheng

 47. PBA: Partition and Blocking Based Alignment for Large Knowledge Bases
  Yan Zhuang, Guoliang Li, Zhuojian Zhong and Jianhua Feng

 48. Domain-Specific Entity Linking via Fake Named Entity Detection
  Jiangtao Zhang, Juanzi Li, Xiao-Li Li, Yao Shi and Junpeng Li

 49. Probabilistic Maximal Frequent Itemset Mining over Uncertain Databases
  Haifeng Li and Ning Zhang

 50. Exploring the Choice under Conflict for Social Event Participation
  Xiangyu Zhao, Tong Xu, Qi Liu and Hao Guo

 51. Multiple-Instance Learning with Evolutionary Instance Selection
  Yongshan Zhang, Jia Wu, Chuan Zhou, Peng Zhang and Zhihua Cai

 52. HaCube: Extending MapReduce for efficient OLAP cube materialization and view maintenance
  Zhengkui Wang, Yan Chu, Kian-Lee Tan, Divyakant Agrawal and Amr Ei Abbadi

 53. Modeling User Mobility via User Psychological and Geographical Behaviors towards Point of-Interest Recommendation
  Yan Chen, Xin Li, Lin Li, Guiquan Liu, Enhong Chen and Guangdong Xu

 54. Deep Convolutional Neural Network Based Regression Approach for Estimation of Remaining Useful Life
  Sateesh Babu Giduthuri, Peilin Zhao and Xiao-Li Li

 55. Efficient Query Processing with Mutual Privacy Protection for Location-Based Services
  Liu Shushu, An Liu, Lei Zhao, Guanfeng Liu, Zhixu Li, Pengpeng Zhao and Kai Zheng

 56. Knowledge Graph Completion via Local Semantic Contexts
  Xiangling Zhang and Peishan Li

 57. Hyrise-NV: Instant Recovery for In-Memory Databases using Non-Volatile Memory
  David Schwalb, Girish Kumar Bk, Markus Dreseler, Anusha S, Martin Faust, Adolf Hohl, Tim Berning, Gaurav Makkar, Hasso Plattner and Parag Deshmukh

 58. Automated Table Understanding using Stub Patterns
  Roya Rastan, Hye-Young Paik, John Shepherd and Armin Haller

 59. Entity Matching Across Multiple Heterogeneous Data Sources
  Chao Kong, Ming Gao, Weining Qian and Aoying Zhou

 60. ETCPS: An Effective and Scalable Traffic Condition Prediction System
  Dong Wang, Wei Cao, Mengwen Xu and Jian Li

 61. ListMerge: Accelerating Top-k Aggregation Queries over Large Number of Lists
  Shile Zhang, Chao Sun and Zhenying He